HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP ITEM LÊN +13

Yêu cầu chung:
Để thực hiện nâng cấp item ta cần các yếu tố cơ bản sau:

 • Ngọc Ước Nguyện
 • Ngọc Tâm Linh
 • Ngọc Hỗn Nguyên
 • Zen1. Nâng cấp item từ +0 lên +9:
- Khi nâng cấp từ +0 lên +6 ta có 2 cách:

 • Dùng Ngọc Ước Nguyện đập vào item với tỉ lệ 100%
 • Dùng Ngọc Tâm Linh đập vào item tuy nhiên tỉ lệ không hoàn toàn 100% và item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn item không có Luck. Nếu thất bại sẽ rớt 1 cấp độ của item.


- Khi nâng cấp từ +6 lên +9:

 • Bắt buộc dùng Ngọc Tâm Linh
 • Item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn item không có Luck
 • Nếu thất bại thì item sẽ rớt về +0
2. Nâng cấp item từ +9 lên +13:
- Nói chuyện với NPC Goblin ở Noria rồi chọn Kết hợp bình thường

 • Nâng cấp item lên 10 yêu cầu: 1 Ngọc Ước Nguyện, 1 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 11 yêu cầu: 2 Ngọc Ước Nguyện, 2 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 12 yêu cầu: 3 Ngọc Ước Nguyện, 3 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 13 yêu cầu: 4 Ngọc Ước Nguyện, 4 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên- Nếu thất bại sẽ mất hết toàn bộ nguyên liệu (kể cả item)
- Item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn item không có Luck
- Item mỗi lần nâng cấp sẽ tăng chỉ số Sức mạnh và yêu cầu chỉ số cao hơn để sử dụng.