Tên Event Sub-Server
Thời Gian
Map ( Item Rớt Đồ )
Ghi Chú
Boss Vàng
(Săn Boss)
1 -6 4 tiếng 1 lần
Bắt đầu từ 0h15
Lorencia - Noria -
Devias - Attlan - Tarkan
Hàng ngày

Boss Kundun
(Săn Boss)
3 -4 24h / 1 lần
Sau khi xuất hiện

Kalima 7
Item thần -
Item 380 - Iteam Thường


20 NGÀY SAU
OPEN
Săn Lông Vũ 2 - 5 Icarus Lông Vũ HHHT 10 Ngày
SAU
OPEN
LHCM + LHQT
HHHT
2 - 5 Kanturu 1+2
HHHT có rớt tại Icarus
LHCM + LHQT
HHHT
10 Ngày
SAU
OPEN
Hỗn Nguyên Lâu 1 - 6 4 tiếng 1 lần
Bắt đầu từ 12h00
Exp - Ngọc Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ Trừ Sub 1 2h / 1 lần Exp x 2 , Drop Ngọc Hàng ngày
Lâu Đài Máu Trừ Sub 1 2h / 1 lần Exp x 2 , Drop Ngọc Hàng ngày
Dopple Trừ Sub 1 Cả ngày Exp x 5 ,
Drop Item EXL
cấp trung bình ( tỉ lệ thấp)
Hàng ngày
Binh Đoàn Phù Thủy
(Săn Ngọc)
Trừ Sub 1 2h / 1 lần


Lorencia, Devias , Noria tọa độ ngãu nhiên
Ngoc và Nhẫn Phù thủy Hàng ngày
Tháp Tinh Luyện
(Săn Boss)
Trừ Sub 1 Cả ngày


Kanturu Remain
- Item Cao Cấp
- Inteam MYA
-Item Thường
Hàng ngày
Happy Hour Event Tất cả 07h05
11h05
17h05
20h05
Exp + x2 - Drop + x2% Hàng ngày
X2 Exp Toàn Sever MU Tất cả Cả ngày Exp x2 T7 , Chủ Nhật


Săn Đồ 380 Cùi 2 - 3 Bản Đồ : Arena


Bãi 1 Bãi Tôm
Săn Quaí K7